Kwaliteit en resultaten

Alle scholen van Talent werken met een leerlingvolgsysteem en een kwaliteitssysteem om zicht te houden op de ontwikkeling en onderwijsresultaten van kinderen en de school als geheel. Zo monitoren wij de kwaliteit van ons onderwijs.

Kwaliteit en resultaten

Alle scholen van Talent werken met een leerlingvolgsysteem en een kwaliteitssysteem om zicht te houden op de ontwikkeling en onderwijsresultaten van kinderen en de school als geheel. Zo monitoren wij de kwaliteit van ons onderwijs.

Werken met kwaliteit

Alle Talent scholen gebruiken het systeem WMK (werken met kwaliteit) om de processen in de school te monitoren. Aan de hand van quickscans kunnen we op diverse beleidsterreinen meten wat al goed gaat en waar verbeterpunten liggen. Met ditzelfde systeem brengen wij de medewerkerstevredenheid, oudertevredenheid en leerlingtevredenheid in kaart.  


Toetsen

Om zicht te houden op de ontwikkeling van leerlingen en de effectiviteit van ons onderwijs, maken wij gebruik van toetsen. Twee keer per jaar maken de kinderen landelijk genormeerde Cito toetsen op het gebied van lezen, rekenen, taal en spelling. De toetsresultaten geven de leerkracht inzicht in welke lesstof beheerst wordt, welke doelen dus al gehaald zijn en welke instructies nog nodig zijn. 

Op schoolniveau worden de toetsresultaten gebruikt om de effectiviteit van ons onderwijs te vergelijken met de andere scholen van Talent en de landelijk gemiddelde scores. Dit geeft onze school inzicht in onze prestaties en waar we mogelijk nog iets te verbeteren hebben. 
 

Eindtoets wordt doorstroomtoets

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het verplicht om in schooljaar 2023-2024 een doorstroomtoets te maken. Deze geeft een toetsadvies voor het best passende brugklastype naast het schooladvies. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen de toelating van leerlingen overigens niet laten afhangen van het resultaat van de toets. Het schooladvies weegt het zwaarst. Het schoolresultaat op de doostroomtoets, of voorheen de eindtoets,  (het gemiddelde van alle leerlingscores) is openbaar en wordt door de Inspectie gebruikt als een indicator voor de onderwijskwaliteit van de school. 
 

Scholen op de kaart

Informatie over onderwijsresultaten per school vindt u op www.scholenopdekaart.nl.
Hier leest u de belangrijkste informatie over alle scholen bij u in de buurt en kunt u eenvoudig scholen met elkaar vergelijken. 
 

Samenvatting onderwijsresultaten 

 Hier vindt u het de samenvatting van de onderwijsresultaten n.a.v. de twee meetmomenten januari en juni 2023.

Samenvatting januari 2023
Samenvatting juni 2023
 

Tevredenheidsonderzoeken

In mei 2021 is een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder ouders, leerlingen en medewerkers. Aan deze vragenlijsten zijn ook vragen over de thuisonderwijsperiode toegevoegd. U vindt de resultaten van deze onderzoeken op deze website. In het najaar van 2023 zal opnieuw een tevredenheidsonderzoek worden uitgezet.

Tevredenheidsonderzoek onder ouders

Tevredenheidsonderzoek onder leerlingen van groep 5 t/m 8

Tevredenheidsonderzoek onder medewerkers
 

Leerkracht aan het woord

We zijn een ambitieus maar ook een heel gezellig team.