Passend onderwijs

Passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden van scholen in de regio

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg. Het Ooievaarsnest valt onder
het samenwerkingsverband 'De Westfriese Knoop'.
 
In het kort:
  • Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden
  • Het speciaal (basis)onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben
  • Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst op een gewone basisschool in de buurt
  • Er zijn geen bezuinigingen op extra ondersteuning aan leerlingen
 

Financiering extra ondersteuning

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Uit de middelen betaalt het samenwerkingsverband ook het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) voor het aantal leerlingen dat vanuit samenwerkingsverband daar is ingeschreven.
 

School heeft zorgplicht

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Als zij weten/verwachten dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Iedere school vult een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel in (POS) waarin staat beschreven welke expertise op de school aanwezig is. Zo kan worden gekeken welke school mogelijk de best passende ondersteuning kan bieden. Het document schoolondersteuningsprofiel vindt u hier

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van het samenwerkingsverband: www.dewestfrieseknoop.nl

Leerkracht aan het woord

We zijn een ambitieus maar ook een heel gezellig team.